GEBOEID door het LEVEN

- online training -

 • Stap 1. Ik erken dat ik machteloos sta tegenover verslaving en dat mijn leven hierdoor stuurloos is geworden.

  Immers, ik besef dat in mij het goede niet aanwezig is.
  Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.
  Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na en wat ik wil vermijden, het kwade dat doe ik.
  Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar zelf niet de oorzaak van maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.
  (Rom 7 ; 18)
  Want als ik mijn eigen zin doe, wordt mijn leven beheerst door zondige hartstochten die de wet in mij oproept en breng ik alleen vrucht voort tot de dood.
  (Rom 7 ; 5)
  Maar ik heb niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen geweldenaars in de wereld, tegen de duisternis van deze tijd, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
  (Efeze 6 : 12)

 • Stap 2: Ik geloof dat een Macht groter dan mijzelf mij weer geestelijk gezond kan maken.

  Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen en legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.(Gen 28 ; 11)
  Moge onze God u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.(Efeze 1 : 17)
  Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald door ons geloof.
  (1Johannes 5 : 4)
  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
  (Efeze 6 :10)

 • Stap 3: Ik besluit mijn wil en mijn leven over te geven in de hoede van God, zoals ik Hem persoonlijk aanvaard.

  Kom tot mij, ieder die vermoeid en belast is, dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zal je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.(Mat 11 ; 28)
  De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.(Ps 23 )
  Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.(1Pet 2 : 25)
  HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.(Ps 139)

 • Stap 4: Ik maak een eerlijke en morele balans op van mijn leven.

  God zei: ‘Er moet licht komen, ‘en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis.
  (Gen 1 : 3)
  Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.
  (1 Cor 13 : 11)
  Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras– en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.(Gal 5 : 19)
  Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, ”zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.(Mat 7 : 3)

 • Stap 5: Ik belijd mijn misstappen tegenover God en iemand anders.

  Niets van wat geschapen is blijft voor God verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.(Heb 4 : 13)
  Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht.
  (Ef 5 : 11)
  Gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.(1Joh 1: 6)
  Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.(Jac 5 : 16)

 • Stap 6: Ik aanvaard dat God mijn zonden vergeeft en mijn karakterfouten herstelt.

  Belijden we onze zonden, dan zal hij, die rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.(1Joh 1: 9)
  De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest.(Ps 34 : 18 SV)
  Om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en zullen zij deel krijgen aan mijn koninkrijk.(Hand 26; 18)
  Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.(1 Kor 6 : 11)
  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.
  (Ef 1; 4)

 • Stap 7: Ik stel mij open voor Gods Woord zodat Hij mijn innerlijk kan vernieuwen.

  Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Neem mijn zonden weg en ik word rein.....was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.(Psalm 51)
  De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.(Galaten 5; 22)

 • Stap 8: Ik maak een lijst van allen die door mij schade hebben ondervonden en verklaar mij bereid om dit bij hen in orde te maken.

  Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.(Luk 19 : 8)
  Geliefden, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.(1Joh 2 : 7)

 • Stap 9: Ik heb, waar het mogelijk was, het rechtstreeks bij deze mensen goedgemaakt behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.

  Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.
  (Mat 5 : 23)
  Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt en zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist omdat hij het doet.(Jac 1 : 23)
  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent die u vervloeken; doet goed voor degenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld aandoen en die u vervolgen; Opdat u kinderen mag zijn van de Vader die in de hemel is.(Mat 5 : 43)

 • Stap 10: Ik leg dagelijks mijn oude mens af en doe de nieuwe mens aan.

  Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
  (Ef 4 : 21)
  Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met; (Ef 6 : 10)
  1. de waarheid als gordel om uw heupen
  2. de gerechtigheid als harnas om uw borst
  3. de inzet voor (het evangelie van de) vrede als sandalen aan uw voeten
  4. en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
  5. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
  6. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.


 • Stap 11: Ik bid dagelijks tot God en mediteer over zijn woord om zijn wil te kennen.

  U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods.(Luk 8: 10)
  Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.(Hebr 4:12)
  Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden spreekt de HEER en ik zal in je lot een keer brengen.
  (Jer 29 : 12)
  Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.
  (Joh 16 : 12)

 • Stap 12: Ik help anderen door het evangelie uit te dragen in woord en in daad.

  Van het evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.(Ef 3:7)
  Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft.(Ef 4 : 28)
  Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.(Mat 25 ; 35)
  En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.(Mat 25 ; 40)